Schoolcommissie/MR

 De schoolcommissie

 

Doel schoolcommissie:
Een schoolcommissie heeft als doel, binnen het kader van de statuten en doelstelling
van de VCO Midden- en Oost-Groningen, mee te helpen om de school waaraan zij
verbonden is zo optimaal mogelijk te laten functioneren.

De belangrijkste componenten van de functie van de schoolcommissie zijn:

 

-Vertegenwoordiging van de ouders van de school-

Ouders hebben recht op en zijn gediend met een orgaan dat heel schoolnabij zorgt
voor de behartiging van hun belangen.

 

-Klankbordgroep, adviesorgaan en ondersteuner voor directeur en team-

De directeur is eerst verantwoordelijke als het gaat om het reilen en zeilen van de
school. Bij de uitoefening van die taak heeft de directeur en ook het team behoefte aan
communicatie met (een afvaardiging van) zijn “klanten”, namelijk de ouders. Zaken die
van belang zijn voor het optimaliseren van de kwaliteit van het onderwijs aan de
kinderen, zijn in principe de moeite waard om met elkaar op commissieniveau te
bespreken. De directeur en het team kunnen hun ideeën ventileren, maar ook de
schoolcommissie kan met voorstellen ter verbetering of verandering komen. In een
goed lopend “bedrijf” luister je naar elkaar en neem je met begrip voor elkaars positie
de gewenste besluiten.

 

-Adviesorgaan richting bestuur-

Alle commissies zijn via hun vertegenwoordiger in de ledenraad verzekerd van de
mogelijkheid hun mening over het gevoerde beleid en de uitvoering daarvan op
schoolniveau ter kennis te brengen aan het bestuur. Het bestuur heeft de plicht om zo
goed mogelijk te luisteren naar de geluiden die hem tijdens de vergadering worden
aangereikt en daarmee rekening te houden bij de besluitvorming, waarbij wel dient
opgemerkt te worden dat het bestuur in de organisatie de eindverantwoordelijkheid
draagt en in die zin een unieke positie inneemt.

 

De schoolcommissie bestaat uit minimaal drie leden die worden gekozen door en uit de
leden van de vereniging behorend tot de afdeling.

Eén van de leden gekozen door en uit de “afdelingsleden” is tevens lid van de
ledenraad van de VCO Midden en Oost-Groningen. 

 

-de schoolcommissie vergadert 6 x per cursusjaar

-de directie van de school woont als adviseur de vergaderingen van de schoolcommissie bij

 

De medezeggenschapsraad (M.R.)

 

De medezeggenschapsraad is een inspraakorgaan waarin personeelsleden en ouders
gelijkelijk zijn vertegenwoordigd. Op een aantal terreinen dient het bestuur de
medezeggenschapsraad om advies te vragen (adviesrecht) en op een aantal terreinen
is er voor de uitvoering van bestuursbesluiten instemming van de
medezeggenschapsraad vereist (instemmingsrecht).

 

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (G.M.R.)

 

Voor bepaalde (vooral school overstijgende) beleidsbeslissingen heeft het bestuur van
de VCO Midden- en Oost-Groningen de instemming of het advies nodig van een
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. De gemeenschappelijke
medezeggenschapsraad bestaat uit 1 medezeggenschapsraadslid van iedere school. De
geleding ouders en personeel zijn hierin opnieuw gelijkelijk vertegenwoordigd.

 

Het dagelijks bestuur van de G.M.R. bestaat momenteel uit:

* mevr. M. Metsemakers(Marine)  06-27384496 voorzitter (vanuit de personeelsgeleding)

* dhr.. R. Heerlien (René) 0598-382381 (oudergeleding)

* mevr. A. Joosten (Anneriek) 0598-626302 (personeelsgeleding)

 

Voor onze school heeft zitting in de G.M.R.: Dhr. Wouter Lowies

 

Zoeken

Laatste nieuws

23-27 oktober 2017

herfstvakantie


7 november 2017

Schoolontbijt


Aanmelden voor onze nieuwsbrief

 
* invullen verplicht